18.07.2019    06:29

Διαστική δικαίωση για τα ELFE

Πανηγυρική δικαίωση  για την Ελληνική Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων συνιστά δικαστική απόφαση που εκδόθηκε σήμερα, η οποία υποχρεώνει τη ΔΕΠΑ να συνεχίσει την απρόσκοπτη τροφοδοσία της εταιρείαςμε φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα ELFEμπορούν να εξοφλούν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τη ΔΕΠΑ με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένου και των επιταγώνπου προέρχονται από πελάτες ή άλλες δραστηριότητες του ομίλου.

Η απόφαση αυτή κρίνεται σημαντική και διασφαλίζει τη λειτουργία τουμεγαλύτερου βιομηχανικού ομίλουπου απέμεινε στη Βόρεια Ελλάδα.