24.02.2018    04:07

Πόσα παίρνουν Τσακνής – Ταγματάρχης από την ΕΡΤ

Η μικτή μηνιαία αμοιβή του Διονύση Τσακνή, ως προέδρου του ΔΣ, θα φτάνει στα 2.850 ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και οι αμοιβές για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ, Λάμπης Ταγματάρχης, λαμβάνει 4.275 μικτά, αμοιβή στην οποία επίσης περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και οι αμοιβές για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Σε ότι αφορά τη μικτή μηνιαία αμοιβή των τριών μελών του ΔΣ της περίπτωσης (γ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4324/2015, που διορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 2 και 4 του ιδίου άρθρου, θα ανέρχεται στο ποσό των 1.100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως αποδοχών.

Η μικτή μηνιαία αμοιβή των δύο μελών του ΔΣ της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4324/2015, που εκλέγονται από τους εργαζομένους της ΕΡΤ και διορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου, θα ανέρχεται: είτε στο ποσό των 1.100 ευρώ, είτε θα ισοδυναμεί με το σύνολο των τακτικών αποδοχών τους, εφόσον αυτές κατά την ημερομηνία διορισμού τους ήταν ανώτερες της καθοριζόμενης με την παρούσα αμοιβής.

Αυτές οι αμοιβές μπορεί να αναπροσαρμοστούν, με σκοπό την τήρηση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών της ΕΡΤ, ενώ ο Πρόεδρος, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ δεν δικαιούνται καμία άλλη χρηματική απολαβή, αποζημίωση ή προνόμιο, πέραν της καθοριζόμενης από την υπουργική απόφαση αμοιβής.