06.12.2020

«Τρέχουν» οι διορθώσεις για μειωμένα ενοίκια – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι κατά τους μήνες Μάρτιο-Αύγουστο 2020 υποχρεώθηκαν να εισπράξουν μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια που είχαν συμφωνήσει με τους μισθωτές τους αλλά δεν έλαβαν τις εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται, επειδή υπέπεσαν σε σοβαρά λάθη ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ή των Δηλώσεων Εισοδηματικής Απώλειας (των δηλώσεων Covid), καλούνται από την ΑΑΔΕ, με ειδοποιήσεις στους λογαριασμούς τους στο σύστημα TAXISnet, να υποβάλουν μέχρι τις 15/12/2020 διορθωτικές δηλώσεις για να κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις φόρου.

Από τη στιγμή που θα επανυποβάλουν τις δηλώσεις μίσθωσης ή και τις δηλώσεις Covid χωρίς λάθη ή παραλείψεις, θα κατοχυρώσουν εκπτώσεις φόρων που ισοδυναμούν με το 20% του 60% των κανονικών μηνιαίων ποσών ενοικίου. Τα ποσά των εκπτώσεων αυτών θα αφαιρεθούν από τρέχουσες οφειλές τους προς τις φορολογικές αρχές.

Οδηγίες

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, η οποία εκδόθηκε και απεστάλη ήδη στις ΔΟΥ, τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς, παρέχονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες οδηγίες για τον ορθό τρόπο υποβολής των διορθωτικών δηλώσεων:

1 Στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας θα πρέπει η εν λόγω δήλωση να προηγηθεί της υποβολής δήλωσης Covid.

2 Στην περίπτωση που η συμφωνία μίσθωσης έχει παραταθεί σιωπηρά και δεν έχει υποβληθεί τροποποιητική Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, προκειμένου να δηλωθεί η εν λόγω παράταση, η συμφωνία μίσθωσης θα θεωρείται ότι είναι σε ισχύ, εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση λύσης της. Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται δεκτή από τη Φορολογική Διοίκηση η δήλωση Covid, υπό την προϋπόθεση ότι το αρχικό (το προ μείωσης κατά 40%) μίσθωμα που αναγράφεται σ’ αυτήν είναι ισόποσο με το μίσθωμα που έχει δηλωθεί στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

3 Σε περίπτωση που υποβλήθηκαν δηλώσεις Covid με αρχικό μίσθωμα διαφορετικό από το μηνιαίο μίσθωμα της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για να υλοποιηθεί η έκπτωση ποσοστού 20% επί του 60% του κανονικού μηνιαίου μισθώματος από τρέχουσες οφειλές προς τη φορολογική αρχή, πρέπει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει εκ νέου είτε τροποποιητική δήλωση Covid είτε τροποποιητική Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, απεικονίζοντας ορθά το ποσό του μισθώματος.

4 Κάθε δήλωση Covid στην οποία ο ιδιοκτήτης είναι πτωχός γίνεται δεκτή. Στην περίπτωση που ο ενοικιαστής είναι πτωχός η δήλωση Covid θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον είναι ταυτόχρονα εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας σε αναστολή και η δήλωση Covid αφορά τη μίσθωση της κύριας κατοικίας του.

5 Εάν στη δήλωση Covid δεν έχει επιλεγεί το είδος της χρήσης του μισθίου πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Covid για να συμπληρωθεί η συγκεκριμένη παράλειψη.

6 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναγκαίων τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων μέχρι τις 15/12/2020, οι δηλώσεις Covid θα οδηγούνται σε απόρριψη.