-->
02.04.2023

Σε ποιες περιοχές πήραν «φωτιά» οι τιμές διαμερισμάτων

Κατά 7,2% αυξήθηκαν το 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων στην ελληνική αγορά ακινήτων, έναντι αντίστοιχης αύξησης μόλις 1,8% το 2018. Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Μεγαλύτερη η αύξηση στις τιμές των νέων διαμερισμάτων, ενώ ανά γεωγραφική περιοχή η Αθήνα κρατάει τα σκήπτρα, με 10,4% αύξηση των τιμών για το 2019.

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 8,9% για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 6,6% για τα «παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2019, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα «νέα» διαμερίσματα ήταν 7,7%, έναντι αύξησης 2,0% το 2018, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 6,9% το 2019, έναντι αύξησης 1,7% το 2018.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν αυξημένες κατά 11,0% στην Αθήνα, 5,5% στη Θεσσαλονίκη, 4,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το 2019, η μέση αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2018 ήταν 10,4%, 6,8%, 4,1% και 4,6% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,9% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2018, ενώ για το 2019 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 7,5%.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) (2)
  2018 2019* 2018 2019 *
δ΄ α΄* β΄* γ΄* δ΄*
Ι. ΣΥΝΟΛΟ
    Δείκτης τιμών (2007=100) 60,1 64,4 61,0 62,5 64,4 65,2 65,6
    (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 1,8 7,2 3,2 5,4 7,7 8,3 7,5
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
   1.  Νέα (έως 5 ετών)
        Δείκτης τιμών (2007=100) 61,9 66,7 62,9 64,5 66,3 67,4 68,6
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 2,0 7,7 3,4 5,3 7,8 8,7 8,9
   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)
        Δείκτης τιμών (2007=100) 58,9 63,0 59,7 61,3 63,1 63,9 63,7
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 1,7 6,9 3,1 5,5 7,6 8,1 6,6
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
   1.  Αθήνα
        Δείκτης τιμών (2007=100) 57,8 63,8 59,1 61,0 63,8 64,8 65,6
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 2,8 10,4 5,1 7,8 11,2 11,3 11,0
   2.  Θεσσαλονίκη
        Δείκτης τιμών (2007=100) 55,1 58,8 56,1 58,2 59,1 58,9 59,2
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 1,1 6,8 2,5 6,5 7,8 7,4 5,5
   3.  Άλλες μεγάλες πόλεις
        Δείκτης τιμών (2007=100) 62,2 64,7 62,6 63,5 64,6 65,6 65,2
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 0,9 4,1 1,4 2,5 4,1 5,8 4,2
   4.  Λοιπές περιοχές
        Δείκτης τιμών (2007=100) 64,8 67,8 65,4 66,6 67,6 68,4 68,6
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 1,1 4,6 1,8 3,3 4,5 5,5 4,9
   5.  Αστικές περιοχές (σύνολο)
        Δείκτης τιμών (1997=100) 152,3 163,7 154,8 158,5 163,5 166,0 167,0
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 1,8 7,5 3,5 5,7 7,8 8,5 7,9


Διαβάστε επίσης