-->
27.01.2021

Συμβουλές για τον 2ο κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ» το οποίο αναμένεται η επανέναρξή του το προσεχές διάστημα, παραθέτονται τα κύρια σημεία που αφορούν τον ρόλο του ενεργειακού επιθεωρητή:
Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, και εφόσον ο ωφελούμενος έχει συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στη πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, https://exoikonomisi.ypen.gr/parartemata-odegou, πραγματοποιείται επιθεώρηση στο οίκημα του ωφελούμενου προκειμένου να συνταχθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ), όπου και αποτυπώνει την ενεργειακή κατηγορία στην οποία ανήκει το ακίνητο όπως προκύπτει από την επιθεώρηση. Ο ωφελούμενος είναι απαραίτητο να έχει έτοιμο τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα προσκομίσει στον ενεργειακό επιθεωρητή κατά την επίσκεψή του. Σημαντικό είναι να έχει διευκρινιστεί εκ των προτέρων ότι το ακίνητο δεν επιβαρύνεται με πολεοδομικές παραβάσεις λ.χ. κλειστούς υπαίθριους κλπ. διότι δεν θα είναι δυνατή η ένταξη στο πρόγραμμα και κατά συνέπεια δεν θα υπάρχει και λόγος έκδοσης του ΠΕΑ. Στην περίπτωση πολεοδομικών παραβάσεων μπορεί να ενταχθεί ο ωφελούμενος εφόσον πληρωθεί το καταλογισθέν πρόστιμο.
Σε συνεννόηση πάντα με τον ωφελούμενο συμφωνούνται οι εργασίες οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί ο ενεργειακός στόχος σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος. Εν συνεχεία αποτυπώνονται οι εν λόγω εργασίες οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν στο σχετικό Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων .
Οι γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικίας σύμφωνα με τον οδηγό είναι οι ακόλουθες:
• Το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
• Να υφίσταται νόμιμα
• Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
• Να ανήκει σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης χαμηλότερης ή ίσης της Δ
Κατά το τέλος του προγράμματος, και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία και ο ενεργειακός επιθεωρητής συντάσσει το Τελικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ) και καταρτίζει το Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσης τα οποία και προσκομίζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος.
H αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή για μονοκατοικία ή διαμέρισμα ορίζεται στα 62 € επαυξημένη κατά 1,86€/τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310 € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ. Ο ωφελούμενος καταθέτει το ποσό στον ενεργειακό επιθεωρητή μέσω τραπέζης και στην φάση του προγράμματος τελικής εκταμίευσης αιτήματος, το παραπάνω ποσό του επιστρέφεται.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πέρυσι, οι πιο χρήσιμες και σημαντικές συμβουλές για τους ενδιαφερόμενους είναι :
α) η άμεση συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών
β) να έχουν καταλήξει στις ενεργειακές παρεμβάσεις που θέλουν να πραγματοποιήσουν στην κατοικία τους
γ) να διευκρινίζουν τυχόν απορίες που τους δημιουργούνται τόσο με τον ενεργειακό τους επιθεωρητή όσο και με τον Σύμβουλο Έργου

Γαβριηλίδης Γρηγόριος
Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.ΜΠ.
Ενεργ. Επιθεωρητής


Διαβάστε επίσης