-->
08.12.2023

Μείωση προκαταβολής φόρου και απαλλαγή εισφοράς αλληλεγγύης – Δείτε όλη την τροπολογία 

Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο η πολυαναμενόμενη τροπολογία για τη μείωση της προκαταβολής φόρου αλλά και για την απαλλαγή της εισφοράς αλληλεγγύης για τα έτη 2021 και το 2022.

Οι βασικές ρυθμίσεις της τροπολογίας:

– Μειώνεται σε 55% από 100% που ισχύει το ποσοστό προκαταβολής φόρου που προκύπτει από την επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Η ρύθμιση ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων ετών

– Μειώνεται σε 80% από 100% που ισχύει το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Η ρύθμιση ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων

– Ορίζεται σε 70% το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ειδικά για το έτος 2020

– Μειώνεται κατά 2% (από 24% που ισχύει σε 22%) ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κατά τα ειδικότερα οριζόμενων νομικών οντοτήτων και προσώπων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής

– Το ποσοστό 100% της προκαταβολής για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων

– Απαλλάσσονται για το φορολογικό έτος 2021 από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομίας, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και συντάξεις. Η ανωτέρω απαλλαγή επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2022 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Με την ίδια ρύθμιση ορίζεται ότι από το φορολογικό έτος 2020 η καταβολή του claw back θα γίνεται ισόποσα εντός 5 φορολογικών ετών αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος εντός του οποίου θα προκύψει η ωφέλεια.

Ολόκληρη η  τροπολογιαΔιαβάστε επίσης