Search
Close this search box.
Search

Νταντάδες της Γειτονιάς: 15 ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα voucher

Πριν 8 μήνες

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής προκειμένου να λάβουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher);

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • μητέρες/πατέρες φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι, ή κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη, η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου, που εργάζονται είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών και
  • μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο, που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. ως άνεργες.
  • Επισημαίνεται ότι, οι συνταξιούχοι δεν δύναται να είναι δικαιούχοι της Δράσης καθώς δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τη λήψη «voucher»;

Για να μπορέσετε να χαρακτηριστείτε ωφελούμενο πρόσωπο και να λάβετε voucher, θα πρέπει:

  • Το ετήσιο ατομικό εισόδημά σας να μην υπερβαίνει το ποσό των 000 € για το φορολογικό έτος 2022 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2022 έως 31/12/2022).
  • Να είστε εργαζόμενη/ος ή άνεργη εγγεγραμμένη στα μητρώα της ΔΥΠΑ (Προσοχή! η ανεργία αφορά μόνο στη μητέρα που υποβάλλει αίτηση).
  • Να μην τελείτε υπό καθεστώς άδειας μητρότητας ή άδειας πατρότητας ή άδειας ανατροφής τέκνου ή γονικής άδειας ή ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 36 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ/Α/101) ή να μην έχετε διακόψει ή αναστείλει την επαγγελματική σας δραστηριότητα.
  • Να έχετε ανήλικο τέκνο δύο (2) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών.
  • Η διεύθυνση διαμονής σας να είναι εντός των Δήμων που συμμετέχουν στην Πιλοτική εφαρμογή της Δράσης.

Πώς και πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση;

Η υποβολή της αίτησης:

  • Γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης gov.gr. Εκεί θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή και τη συμπλήρωση της αίτησης.
  • Μπορεί να γίνει το διάστημα 22/11/2023 έως 30/9/2024, κατά το οποίο θα είναι ενεργή η σχετική εφαρμογή, και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε voucher για περισσότερα του ενός παιδιών σας ηλικίας 2 μηνών έως δύο ετών και έξι μηνών θα πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστή αίτηση για το κάθε παιδί.

Ποιο είναι το ποσό του «voucher» που καλύπτει το πρόγραμμα;

Το ποσό του «voucher» ανέρχεται στα:

α) 500 € μηνιαίως, εφόσον εργάζεστε με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενη/ος,

ή

β) 300 € μηνιαίως, εφόσον εργάζεστε με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή είστε εγγεγραμμένη ως άνεργη στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. (η ανεργία αφορά μόνο στη μητέρα που υποβάλλει αίτησηή λαμβάνετε, μέσω άλλης δράσης voucher για συμμετοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή αντίστοιχες δομές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που είστε εγγεγραμμένη ως άνεργη στο Μητρώο Ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α., η διάρκεια χορήγησης του «voucher» δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, με δικαίωμα χρήσης «voucher» για άλλους τρείς (3) μήνες σε περίπτωση ανανέωσης του δελτίου ανεργίας.

Πώς θα ενημερωθώ για την αξιολόγηση της αίτησής μου;

Μετά την υποβολή της αίτησής σας, γίνεται έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών για τυχόν αναντιστοιχίες, ελλείψεις ή ασυμβατότητες. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω e-mail για την εξέλιξη της αίτησής σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Εάν η αίτησή μου απορριφθεί, μπορώ να υποβάλλω νέα αίτηση;

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της αίτησής σας διαπιστωθούν αναντιστοιχίες, ελλείψεις ή ασυμβατότητες, θα ενημερωθείτε με e-mail για τις απαιτούμενες διορθώσεις και το σχετικό σύνδεσμο για την προβολή της αίτησης και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων.

Στη συνέχεια, θα επανυποβάλετε την αίτηση οριστικά και θα ενημερωθείτε με e-mail για την επιτυχή διόρθωσή της.

Μπορώ να κάνω αλλαγή στα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησής μου εφόσον την έχω υποβάλει;

Σε όλη τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης, διατηρείτε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, με σκοπό τη διόρθωση ή την επικαιροποίησή τους, μπαίνοντας στην αίτησή σας από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://ntantades.gov.gr/.

Επισημαίνεται ότι κάθε μεταβολή στους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού, που αφορά στον τόπο ή το χρόνο παροχής των υπηρεσιών, δηλώνεται υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό.

Πώς θα επιλέξω επιμελήτρια/τή ;

Μετά την έγκριση της αίτησής σας, αποκτάται δικαίωμα πρόσβασης στο προφίλ των διαθέσιμων επιμελητριών/τών που εξυπηρετούν την περιοχή σας, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης ntantades.gov.gr. Έτσι, θα έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επαφή μαζί τους και να δρομολογήσετε τη μεταξύ σας συνεργασία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης και επικοινωνίας με τους επιμελητές και τις επιμελήτριες δεν έχετε καμία υποχρέωση ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ή του φορέα μας για τις ενέργειές σας.

Ποιες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο προφίλ των επιμελητριών/τών;

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο προφίλ των επιμελητριών/τών είναι: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, περιοχή δραστηριοποίησης, κατηγορία των υπηρεσιών που παρέχουν (στην οικία τους ή στην οικία του παιδιού ή και στα δύο), επαγγελματική κατάρτιση, φωτογραφία και βιογραφικό σημείωμα με επιπλέον στοιχεία της προσωπικής και επαγγελματικής κατάστασής τους, εφόσον το επιθυμούν.

Σε περίπτωση που η/ο Επιμελήτρια/τής παρέχει τις υπηρεσίες στην οικία της/του, στο προφίλ θα φαίνεται και ο αριθμός των ενήλικων συνοικούντων προσώπων, καθώς και η σχέση της/του μαζί τους.

Πώς ενεργοποιώ το «voucher»

Αφού επιλέξετε και έρθετε σε συμφωνία με την/τον επιμελήτρια/τή, θα υποβάλλετε αίτημα στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης για χορήγηση «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher).

Εν συνεχεία, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, θα συνάψετε ιδιωτικό συμφωνητικό με την/τον επιμελήτρια/τη, στο οποίο θα ορίζονται με ευθύνη σας οι επιμέρους όροι της συνεργασίας σας (όροι παροχής των υπηρεσιών).
Τότε μόνο θεωρείται ενεργό το «voucher» και είναι δυνατή η έναρξη παροχής υπηρεσιών.

Πώς θα πληρώνομαι το ποσό του «voucher»;

Για να λάβετε το ποσό του «voucher», κατά τη λήξη κάθε μήνα παροχής υπηρεσιών, απαιτείται:

Σημείωση: Η μηνιαία καταβολή ενδέχεται να μεταβληθεί εάν οι ημέρες των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι λιγότερες τους ενός μηνός.

Μπορώ να διακόψω τη συνεργασία μου με επιμελητή και να επιλέξω άλλον;

Σε περίπτωση που διακόψετε τη συνεργασία σας ή δεν χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες της/του επιμελήτριας/τή, υποχρεούστε να δηλώσετε τη λύση του συμφωνητικού, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, μέσα σε 10 ημέρες.

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε επιμελήτρια/τή, απαιτείται η σύναψη νέου συμφωνητικού, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Το «voucher» διατηρεί την ισχύ του για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης.

Πως προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην αίτησή μου;

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

Ποιοι Δήμοι συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Δράσης;

Οι Δήμοι που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Δράσης είναι οι εξής:

Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές ή/και προσθήκες σχετικά με τους Δήμους στους οποίους θα υλοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή της Δράσης, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση και μέσω δελτίου τύπου.

Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας για επιπλέον διευκρινίσεις;

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση κι επίλυση τυχόν προβλημάτων των αιτούντων, διατίθεται υπηρεσία Helpdesk (τηλ.: 210 3258 080, 210 3258 090, e-mail: ntantades@yeka.gr).

Δημοφιλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Search
Close this search box.