-->
24.04.2024

Δημόσιο: Οι ποινές για παρενόχληση θα φτάνουν έως την απόλυση

Ποινές που φτάνουν μέχρι και την απόλυση, εφόσον η σύμβαση εργασίας τους είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου και δεν συνδέεται με μονιμότητα, θα αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο για καταγγελίες περί βίας και παρενόχλησης εις βάρος τους από άλλα πρόσωπα της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας.

Τα μέτρα κατά της κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας προβλέπονται στο νόμο 4808/2021 του υπουργείου Εργασίας και οι απαγορεύσεις αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, όπου ο νόμος εφαρμόζεται ήδη, αλλά και τον δημόσιο τομέα, όπου ο νόμος μπαίνει σε εφαρμογή με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη.

Το πλαίσιο

Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση:

1 Οταν ένα πρόσωπο παραβιάζει την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης, ο φορέας που υπηρετεί, εφόσον λάβει γνώση, υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλομένου, προκειμένου να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.

2 Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, τη μετακίνηση σε άλλη οργανική μονάδα, την αλλαγή του χώρου εργασίας ή την αλλαγή ωραρίου, την απομάκρυνσή του από το χώρο εργασίας με υποχρεωτική χορήγηση κανονικής άδειας ή υπηρεσιακής άδειας αναπλήρωσης, εφόσον διαθέτει υπόλοιπο, τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικής ευθύνης του καταγγελλομένου, την πειθαρχική του δίωξη και την επιβολή πειθαρχικής ποινής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή απασχόλησης σε όσες περιπτώσεις είναι δυνατή με βάση τη σχέση εργασίας του καταγγελλομένου, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ. Το μέτρο της μετακίνησης σε άλλη οργανική μονάδα, της αλλαγής χώρου εργασίας ή ωραρίου μπορεί να εφαρμοστεί και για το θιγόμενο πρόσωπο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, και στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία υποχρεούται να εξετάσει το αίτημα αυτό κατά προτεραιότητα.

3 Κάθε πρόσωπο που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, ακόμη και αν έχει λήξει η σχέση εργασίας του, έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: α) ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, β) εντός του φορέα όπου παρέχεται η εργασία, γ) ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

4 Οι καταγγελίες για περιστατικά βίας και παρενόχλησης υποβάλλονται στον Σύμβουλο Ακεραιότητας, που είναι αρμόδιος για το φορέα στον οποίον υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο εκδήλωσης του περιστατικού βίας και παρενόχλησης. Αλλως η καταγγελία υποβάλλεται στον ανώτερο στη διοικητική ιεραρχία προϊστάμενο. Για τους ΟΤΑ, οι καταγγελίες μπορεί να υποβάλλονται στον γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

5 Οι καταγγελίες υποβάλλονται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο και τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται αμέσως, και το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών, να εξετάσουν τη βασιμότητα των ισχυρισμών της καταγγελίας και να καλέσουν ενώπιόν τους για παροχή εξηγήσεων τον καταγγελλόμενο. Εφόσον προκύψει πειθαρχική ευθύνη του καταγγελλομένου, διαβιβάζεται πόρισμα στον αρμόδιο προϊστάμενο και κινούνται οι σχετικές διαδικασίες κυρώσεων.

6 Κάθε πρόσωπο που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του έχει δικαίωμα να απουσιάσει δικαιολογημένα από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, που δεν δύναται να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως όταν ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς είναι ο άμεσος προϊστάμενός του ή όταν δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης.

7 Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση προσώπου, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά λόγω μη ενδοτικότητας του εργαζομένου σε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση σε βάρος του.

8 Καταγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί για βία και παρενόχληση εξετάζονται από τα όργανα στα οποία έχουν ήδη υποβληθεί ή διαβιβάζονται αμελλητί στα όργανα που ορίζονται ως αρμόδια με τη νέα Υπουργική Απόφαση.Διαβάστε επίσης