Του Ευστάθιου Βελισσαράκου*Τι ισχύει για ηλεκτρονικές αποδείξεις, ενοίκια και τεκμήρια – Όλες οι απαντήσεις"/>
-->
13.06.2021

Του Ευστάθιου Βελισσαράκου*
Τι ισχύει για ηλεκτρονικές αποδείξεις, ενοίκια και τεκμήρια – Όλες οι απαντήσεις

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών οι κατηγορίες των φορολογούμενων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων είναι:
Ελεύθεροι επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι όπου ο κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή ο ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας  στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι καθιστούν την επιχείρηση πληττόμενη.

  1. Μισθωτοί που βρισκόντουσαν σε αναστολή.
  2. Μισθωτοί που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία».
  3. Ιδιώτες που εισέπραξαν, ύστερα από απόφαση του Υπουργείου, μειωμένα ενοίκια.
  4. Ιδιώτες που έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του.

Απόφαση στήριξης πάρθηκε ωστόσο και για τους φορολογούμενους κάτω των εξήντα ετών που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες . Σύμφωνα με αυτή μειώνεται το ποσοστό φορολόγησης αν δεν συγκεντρώσουν το προβλεπόμενο όριο (30% επί του εισοδήματός τους). Ποιο συγκεκριμένα,αν το δηλωθέν ποσό ηλεκτρονικών δαπανών είναι χαμηλότερο του 30% του πραγματικού εισοδήματος και υψηλότερο από 20% αυτού επιβάλλεται φόρος 11% επί της διαφοράς μεταξύ απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών που πραγματοποιηθήκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Για παράδειγμα φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα 15.000,00 ευρώ και δηλωθείσες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020 ίσες με 3.500,00 ευρώ (οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 15.000*30% = 4.500€) θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση του φόρου ίση με 110 € (4.500-3.500)*11%=110.

Ενώ πέρυσι θα πλήρωνε 220 €

Στην περίπτωση που οι δηλωθείσες ηλεκτρονικές δαπάνες υπολείπονται του 20% του πραγματικού εισοδήματος η προσαύξηση του φόρου αποτελείται από το άθροισμα δύο σκελών. Το πρώτο σκέλος είναι το  11% της θετικής διαφοράς του απαιτούμενου ποσού ηλεκτρονικών δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος, ενώ το δεύτερο από τη διαφορά του 20% του πραγματικού εισοδήματος με τοδηλωθέν ποσό ηλεκτρονικών δαπανών πολλαπλασιασμένο με 22%.

Για παράδειγμα φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα ίσο με 20.000,00 ευρώ και δηλωθείσες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020 ίσες με 3.500,00 ευρώ (οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 20.000*30% = 6.000€) θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση του φόρου ίση με 330€ (110€+220€). Το πρώτο μέρος της προσαύξησης των 110€ αντιστοιχεί στο 22% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος και του δηλωθέντος ποσού δαπανών {[(20%*20.000)-3.500]*22% = 110€}. Το δεύτερο μέρος της προσαύξησης των 220€ αντιστοιχεί στο 11% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος {[(30%*20.000)-(20%*20.000)]*11%=220€}.

Ενώ πέρυσι θα πλήρωνε 550€

Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα αλλά δεν εισπράττουν αρκεί μια εξώδικη δήλωση η οποία θα κοινοποιείται στους ενοικιαστές χωρίς να χρειάζεται να έχουν προηγηθεί νομικές ενέργειες κατά των ενοικιαστών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα επιτυγχάνεται η απαλλαγή της φορολόγησής τους.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για Μάιο δικαιούνται κατά κύριο λόγο ο κλάδος της εστίασης, της άθλησης ,της εκπαίδευσης , της πώλησης ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης, του καλλωπισμού και αισθητικής καθώς και του τουρισμού.

Απαλλαγή τεκμηρίων δικαιούνται όσοι φορολογούμενοι, θα ευνοήσει κατά κύριο λόγο ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι , απαλλάσσονταν τα προηγούμενα δύο έτη από αυτή την υποχρέωση και δεν αύξησαν την αντικειμενική τους δαπάνη στο τρέχον έτος ή δεν αγόρασαν κάποιο περιουσιακό στοιχείο.Σε αντίθετη περίπτωση θα φορολογηθούν κανονικά .

* Βελισσαράκος  Ευστάθιος

Λογιστής – Φοροτεχνικός

Τηλ: 210-6990177, 2107101257

Φαξ: 210-6990176

 

Διαβάστε επίσης