04.07.2020    07:36

Στα 20 δισ. ευρώ ετησίως η φοροδιαφυγή στη χώρα μας – Φοροδιαφεύγει ο ένας στους δύο αυτοαπασχολούμενους

Πάνω από το 50% των αυτοαπασχολουμένων και των μικρών επιχειρήσεων φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας που διενήργησαν οι οικονομολόγοι-ερευνητές Γιώργος Σταμάτης και Αντώνης Ζαίρης χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας το 2015 οι μισές από τα 5,7 εκ. φορολογικές δηλώσεις αφορούσαν εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό (64%) προέρχεται από αυτοαπασχολούμενους με μέσο όρο δηλωθέντος εισοδήματος 4.300 ευρώ.

Ανάλογη είναι και η εικόνα στα νομικά πρόσωπα καθώς μόλις το 0,4% των επιχειρήσεων(κατά κανόνα οι μεγάλες επιχειρήσεις) καταβάλουν το 61% των άμεσων φόρων που αντιστοιχούν στις επιχειρήσεις. Όπως εξηγούν οι ερευνητές η μεγάλη σε έκταση φοροδιαφυγή σε αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις οφείλεται αφενός μεν στον πολύ μεγάλο αριθμό τους σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και κατά δεύτερο στο σαθρό και αναποτελεσματικό φορολογικό σύστημα (από το 1975 ψηφίστηκαν στη χώρα μας 250 φορολογικά νομοσχέδια και εκδόθηκαν 115.000 υπουργικές αποφάσεις).

Καταλήγοντας οι ερευνητές εκτιμούν ότι η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή (από άμεσους και έμμεσους φόρους) αγγίζει ετησίως τα 20  δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα προέρχονται κυρίως από φυσικά πρόσωπα (8 δις ευρώ),από μη έκδοση αποδείξεων καταστημάτων και αυτοαπασχολούμενων (ΦΠΑ 11 δις ευρώ), από το λαθρεμπόριο ποτών, τσιγάρων, καυσίμων (900εκ.ευρώ) και από επιχειρήσεις (300εκ. ευρώ).